Opći uvjeti poslovanja
za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju

Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja) je EURO POSREDOVANJE d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Gradišćanska 30, 10 000 Zagreb, OIB: 03365631924 (dalje u tekstu: Broker), upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem poslovni broj  Tt-09/11933-2 od 05. studenog 2009. godine. Podaci provjerljivi u sudskom registru ( www.sudreg.pravosudje.hr ). Nadležno tijelo za nadzor poslovanja Brokera je Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija (dalje u tekstu: HANFA). Rješenjem od 29. listopada 2009.godine KLASA UP/I-453-02/09-37/72, Ur. Broj 326-112-09-5 HANFA  je izdala Brokeru dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije osiguranja i reosiguranja.

Broker je upisan u Registar Društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju koji se vodi kod HANFA-e.

UVOD

Ovi Opći uvjeti poslovanja propisuju uvjete pružanja usluga Brokera u distribuciji osiguranja i reosiguranja, te se primjenjuju na poslovni odnos između Brokera i Klijenta. Ovim Općim uvjetima poslovanja dopunjuju se eventualni posebni sporazumi koje su Broker i Klijent suglasno utvrdili u pisanom obliku. U slučaju neslaganja odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja s odredbama posebnog sporazuma, primijenit će se odredbe posebnog sporazuma.

Sve izmjene Općih uvjeta poslovanja Broker će učiniti dostupnima Klijentu u pisanom obliku i na  stranici www.europosredovanje.hr. Klijent prihvaća izmjene ako Brokeru, u roku od 30 dana od dana kada su mu izmjene postale dostupne, ne primi njegov pisani prigovor protiv izmjene pojedinih odredbi Općih uvjeta poslovanja.

ZNAČENJE POJMA

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima poslovanja, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol, osim ako iz smisla pojedine odredbe ne proizlazi drukčije.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovim Općim uvjetima poslovanja imaju sljedeće značenje:

 1. »distribucija osiguranja« je djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju. Poslovi distribucije osiguranja ne uključuju pružanje pravnih ili poreznih savjeta, niti ispitivanja i procjene vezane uz sigurnost ili sve potencijalne opasnosti i prijetnje poslovanju Klijenta
 2. »distribucija reosiguranja« je aktivnost savjetovanja, predlaganja ili provođenja drugih poslova u pripremi sklapanja ugovora o reosiguranju, sklapanje tih ugovora ili pomoć u upravljanju tim ugovorima i njihovoj provedbi, posebice u slučaju odštetnih zahtjeva, uključujući i kada ih obavlja društvo za reosiguranje bez intervencije posrednika u reosiguranju
 3. »klijent« je pravna ili fizička osoba koja kao nalogodavac / opunomoćitelj izdaje ovlaštenje Brokeru za poslove distribucije osiguranja i reosiguranja
 4. »broker« je pravna osoba, odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja po nalogu Klijenta obavlja poslove distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja i upisana je u registar HANFA-e na temelju dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 5. »ovlaštenje za distribuciju« je pisana isprava kojom Klijent opunomoćuje Brokera za poslove distribucije u osiguranju i reosiguranju sukladno njegovim zahtjevima i potrebama u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju i drugih poslova vezanih za osiguranje
 6. »nalog za distribuciju« je jasna i pravovremena instrukcija koju Klijent daje Brokeru za izvršenje jednog ili više poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.
BROKER
Usluge Brokera
Broker pruža Klijentu usluge koje su sporazumno utvrđene u pisanom obliku, odnosno koje su definirane važećim propisima.

Provizija Brokera
Pravo na naknadu za svoj trud, odnosno pružene usluge Broker naplaćuje u obliku provizije od društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s kojim je osiguranje sklopljeno i to u visini utvrđenoj ugovorom o poslovnoj suradnji s predmetnim društvom za osiguranje, odnosno reosiguranje. Broker nema pravo od Klijenta zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu, osim ako drugačije nije izričito pisano ugovoreno s Klijentom. Broker pravo na proviziju stječe početkom važenja ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju, osim ako drugačije nije ugovoreno. U slučaju prijevremenog prestanka važenja ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju Broker nije dužan izvršiti povrat provizije, kao niti njezina dijela.

Obveze Brokera
Broker je dužan obavljati poslove distribucije osiguranja i reosiguranja u skladu s pozitivnim pravnim propisima i pravilima struke, štiteći pritom interese Klijenta, obavljati poslove pribavljanja ponuda za poslove osiguranja i reosiguranja, izrade odgovarajuće analize rizika i informiranja Klijenta, sve prema uputama i u okviru zahtjeva Klijenta. Broker će u ime Klijenta obavljati  i poslove predlaganja i savjetovanja, kao i druge radnje potrebne za sklapanje ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju, odnosno za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju, a posebno će pružati pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva, te poduzimati ostale poslove Brokera utvrđene važećim propisima. Radi ispunjavanja ovih obveza Broker će obavijestiti društva za osiguranje i/ili reosiguranje o traženju ponude Klijenta, načiniti odgovarajuću analizu rizika i informirati Klijenta, pisano obrazložiti svoj prijedlog izbora društva za osiguranje i/ili reosiguranje, provjeriti sadržaj ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju, uručiti Klijentu ugovore o osiguranju i/ili reosiguranju što je prije moguće, pružati pomoć Klijentu pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju za vrijeme njegova trajanja i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja te se ponajprije brinuti da Klijent poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji, stalno provjeravati ugovore o osiguranju i/ili reosiguranju, izraditi prijedloge za izmjenu ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju radi što bolje zaštite Klijenta kada je to potrebno.

Odgovornost Brokera
Pri ispunjavanju svojih obveza prema Klijentu, Broker će postupati s pažnjom i vještinom koje se razumno mogu očekivati. U okvirima djelatnosti distribucije osiguranja i reosiguranja Broker procjenjuje financijsku sposobnost  društva za osiguranje i/ili reosiguranje koje predlaže Klijentu, koristeći se pritom javno dostupnim podacima o njihovom poslovanju, što može uključivati i informacije koje pružaju respektabilna društva za utvrđivanje boniteta. Broker ne zastupa, niti pruža jamstva ili garancije vezane uz solventnost, likvidnost ili mogućnost bilo kojeg društva za osiguranje i/ili reosiguranje da uredno izvršava obveze iz ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju. Broker ne odgovara za eventualne štete koje nastupe zbog ili u vezi s:
 • Djelovanje više sile, nemira, rata, prirodne nepogode ili drugih događaja na koje nema utjecaja, a kao što su primjerice, ali ne i isključivo: štrajk, lock-out, poteškoće u prometu, izmijenjene okolnosti, kao i kada Broker, iz važnih razloga na određeno vrijeme, obustavi ili ograniči pojedinu svoju djelatnost;
 • Namjernim ili nenamjernim propustom Klijenta da dā točne i potpune informacije potrebne za procjenu rizika kako prilikom ugovaranja osiguranja i/ili reosiguranja, tako i prilikom ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju;
 • Propustom Klijenta da pravovremeno dostavi tražene podatke, informaciju ili suglasnost potrebne za ugovaranje osiguranja i/ili reosiguranja, kao i realizaciju prava iz ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju;
 • Broker nije odgovoran za nedostatke programa osiguranja ili obavljanja drugih brokerskih obveza kod kojih nije bilo razumnog roka za pregled i analizu rizika, te davanje preporuka;
 • Propustom Klijenta u podnošenju pravovremenog i preciznog naloga za distribuciju;
 • Propustom Klijenta da postupa sukladno savjetima i uputama Brokera;
 • Neispunjavanja ili nepravovremenog ispunjenja obveza, nemara ili nedostatka pažnje od strane bilo koje druge osobe.
Radnjama, odnosno propustima Klijenta, u smislu prethodnih odredba, imaju se smatrati i radnje drugih osoba koje djeluju po njegovom nalogu. Broker je odgovoran za štete koje mogu proizaći iz poslovnog odnosa s Klijentom, te mora imati ugovoreno osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području Republike Hrvatske i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo koje pokriva profesionalnu odgovornost iz obavljanja poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja.
KLIJENT
Obveze Klijenta
Klijent je dužan u svom odnosu s Brokerom postupati u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Informiranje Brokera
Radi redovitog i nesmetanog odvijanja poslovnog odnosa, potrebno je da Klijent:
 • Prilikom ugovaranja, odnosno obnove osiguranja i/ili reosiguranja, pravovremeno pruži Brokeru sve informacije i činjenice koje su mu bile poznate, ili nisu mogle ostati nepoznate, a značajne su za procjenu rizika, te da ga, bez odgađanja, obavijesti o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za procjenu rizika (bilo da se radi o njegovom povećanju ili smanjenju i to neovisno o tome da li je do promjene došlo postupkom Klijenta ili bez njegova sudjelovanja). Za vrijeme poslovnog odnosa s Posrednikom, Klijent je obvezan Posredniku pružiti sve relevantne informacije koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate kako tijekom pripreme za sklapanje / obnovu osiguranja, tako i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju;
 • Bez odgađanja obavijesti Brokera o činjenici nastupa štetnog događaja, te po učinjenoj obavijesti Brokeru pruži informacije o okolnostima i posljedicama navedenog događaja;
 • Pravovremeno dostavi Brokeru nalog za distribuciju koji mora sadržavati precizne informacije i instrukcije za postupanje.
Ako Klijent nije siguran u značaj pojedinih informacija i činjenica iz prethodnih odredaba, potrebno je da se bez odgađanja, obrati Brokeru za savjet.

Provjera i prigovor na dostavljenu dokumentaciju
Klijent je dužan pažljivo pregledati police osiguranja i druge dokumente u svezi s osiguranjem ili/i reosiguranjem zaprimljene od Brokera, te utvrditi odgovara li dostavljena dokumentacija njegovim zahtjevima i potrebama.  U slučaju da polica osiguranja i drugi zaprimljeni dokumenti ne odgovaraju potrebama Klijenta ili je na istim dokumentima učinjena kakva omaška, Klijent ima pravo uložiti prigovor Brokeru u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja dokumentacije. U slučaju izostanka prigovora u roku od 5 dana, smatrat će se da je dostavljeni dokument i/ili polica u skladu s zahtjevima i potrebama Klijenta. Ukoliko Klijent ne postupi u skladu s prethodnim odredbama, Broker nije odgovaran za nastup eventualnih  štetnih posljedica.  
ČUVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA I OSOBNIH PODATAKA

Broker će informacije i podatke  o Klijentu s kojima raspolaže tretirati kao povjerljive.

Sve povjerljive informacije kojima raspolaže, Broker će čuvati kao poslovnu tajnu, te će ih koristiti samo u svrhu pružanja svojih usluga predmetnom Klijentu, i to u mjeri koja je neophodna za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.

Prikupljanje, čuvanje, prenošenje i korištenje osobnih podataka propisano je Brokerovom Obavijesti o privatnosti, dostupnom na www.europosredovanje.hr.

Broker nije dužan čuvati povjerljive informacije tajnima uz izričitu pisanu suglasnost Klijenta, kad je otkrivanje informacija neophodno za ispunjenje obveza Brokera prema tijelima javne vlasti i regulatora ili kada se radi o javno dostupnim informacijama koje su takvima postale bez krivnje Brokera.

Svi podaci i dokumenti koje je za Klijenta pripremio Broker prilikom distribucije osiguranja i reosiguranja (uključujući, a ne ograničavajući se na: analizu rizika, pregled ponuda s preporukama i sl.)  ostaju u vlasništvu Brokera, te Klijent u odnosu na zaprimljene podatke i dokumente  ne stječe nikakva prava u vezi s tim podacima ili dokumentima, osim uz izričitu pisanu suglasnost Brokera.

U slučaju korištenja zaprimljenih podataka ili dokumenata bez izričite suglasnosti Brokera, Klijent je dužan naknaditi Brokeru cjelokupnu štetu koja je nastala uslijed takvog postupanja.

U slučaju da suradnja s Klijentom  i/ili realizacija ugovora o osiguranju i/ili reosiguranju posredovanjem Brokera izostane, svi podaci i dokumenti razmijenjeni između Klijenta i Brokera smatraju se strogo povjerljivima i na njih se primjenjuju prethodne odredbe.

ELEKTRONSKA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Broker i Klijent su suglasni da kao sredstvo međusobne pisane komunikacije, u smislu odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja, koriste elektronička poštu, uz koju će, prema potrebi, priložiti i dodatne elektronske podatke / dokumente, na način da je uvijek moguće utvrditi identitet pošiljatelja.

Broker i Klijent prihvaćaju pravnu valjanost komunikacije elektroničkim putem kako je opisano u prethodnoj odredbi, te se u slučaju eventualnog spora odriču prava na pobijanje pravne valjanosti ovakve poslovne komunikacije.

Broker i Klijent prihvaćaju sigurnosne rizike svojstvene elektronskoj komunikaciji,  te se obvezuju za vrijeme trajanja poslovnog odnosa u svojim računalnim sustavima primjenjivati procedure provjere prisutnosti virusa. Klijent treba voditi računa o činjenici da računalni sustav Brokera iz sigurnosnih razloga može blokirati određenu elektroničku poštu koja sadrži datoteke s ekstenzijama (koje uključuju, ali se ne ograničavaju na .rar, .text, .vbs, .mpeg, .mp3, .cmd, .cpl, .wav, .exe, .bat, .scr, .mpq, .avi, .com, .pif, .wma, .mpa, .mpg, .jpeg)  kao i o činjenici da o neisporučenoj pošti možda neće zaprimiti poruku s obavijesti o neisporuci. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovlaštenje za distribuciju traje neodređeno vrijeme do pisanog opoziva, osim ako drugačije izričito nije ugovoreno.

Otkazni rok je 30 dana, računajući od dana primitka pisanog opoziva jedne od ugovornih strana, osim ako drugačije nije izričito ugovoreno.

Za vrijeme trajanja otkaznog roka, svaka ugovorna strana obvezna je uredno, potpuno i savjesno ispunjavati preuzete obveze.

Za poslovni odnos Brokera i Klijenta mjerodavno je hrvatsko pravo. Eventualne sporove koji bi mogli proizaći iz poslovnog odnosa ugovorne strane rješavat će sporazumno. U slučaju izostanka sporazuma, Broker i Klijent prihvaćaju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Ista stvarna i mjesna nadležnost suda mjerodavna je i za inozemnog Klijenta.

Ništetnost pojedinih odredbi posebnog sporazuma i/ili Općih uvjeta poslovanja ne utječe na valjanost cijelog ovlaštenja za distribuciju. U slučaju naknadno utvrđene ništetnosti pojedine odredbe posebnog sporazuma i/ili Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će u najkraćem razumnom roku pristupiti pregovorima kojima će nastojati zamijeniti ništetne odredbe valjanima nastojeći pritom – u najvećoj mogućoj mjeri – postići smisao i svrhu ništetnih odredbi.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 01.02.2019. godine.

Politika privatnosti

Euro posredovanje d.o.o., Gradišćanska 30, Zagreb, OIB: 03365631924, ovlašteno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, u obavljanju svoje registrirane djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka, brinući se o njihovoj točnosti, potpunosti i sigurnosti.

VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA

Euro posredovanje d.o.o. je voditelj i izvršitelj obrade podataka sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka te kao voditelj obrade podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

Kontakt podaci:

Euro posredovanje d.o.o.

Gradišćanska 30

e-mail: office@europosredovanje.hr

SVRHA I VRSTA OBRADE PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu distribucije osiguranja i reosiguranja, odnosno obavljanja poslova predlaganja, savjetovanja i drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, rješavanja odštetnih zahtjeva za Vas kao našega klijenta, kao i prilikom obavljanja drugih brokerskih poslova. Podaci koje prikupljamo odnose se na Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime, adresa, OIB), kao i na podatke o zanimanju, datumu rođenja te podaci identifikacijskih isprava i drugih dokumenata. Osobito osjetljive podatke, odnosno podatke o Vašem zdravlju, rasnom ili etničkom podrijetlu, prikupljamo i obrađujemo ako je to nužno, kada predstavlja našu zakonsku obvezu ili uz Vašu izričitu suglasnost.

Određene podatke prikupljamo zbog ispunjenja naših obveza i usluga, zakonskih obveza ili na temelju legitimnog interesa, a ovisno o razlogu prikupljanja, vrste osobnih podataka koje prikupljamo su:

 • Osnovni osobni podaci
 • Osobni podaci za ocjenu rizika
 • Podaci o predmetu osiguranja
 • Podaci o štetnom događaju
 • Financijski podaci sukladno zakonskim obvezama
 • Ostali podaci i javne isprave u svrhu obavljanja posredničke djelatnosti

Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, sklapanja i izvršenja ugovora, putem obrazaca, telefonom ili elektroničkom komunikacijom. Također, Vaše podatke možemo prikupljati iz javno dostupnih izvora ili isprava, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri, distributeri osiguranja, osiguravajuća društva i udruženja, državna tijela, odvjetnici ili financijske ustanove.

UPORABA I OSNOVA OBRADE I PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo za potrebe sklapanja i ispunjenja ugovornih odnosa, ispunjenja zakonskih obveza te na temelju našeg legitimnog interesa, osim kad će pred tim interesima prednost imati Vaši interesi i prava koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Temeljem legitimnog interesa, osobne podatke klijenata, osim u svrhu komercijalnih interesa za poboljšanje poslovnih procesa, možemo prikupljati i u svrhu povezanu sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma te otkrivanja prijevara u osiguranju te prijevara općenito.

Kada Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, ustupanje takvih podataka je obavezno. Ako uskratite neke od podataka koji su nužni za ispunjenje zakonskih i ugovornih obveza, iste nećemo biti u mogućnosti izvršiti pa stoga niti sklopiti ugovor s Vama.

U određenim slučajevima Vaše podatke ćemo prikupljati i obrađivati uz Vašu izričitu privolu. To se prije svega odnosi na korištenje Vaših podataka u marketinške svrhe te ćemo u tom slučaju zatražiti Vašu privolu, a koju nakon toga u svakom trenutku možete povući putem naprijed navedenih kontakt podataka bez ikakvih posljedica. Uskrata daljnje obrade podataka ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su temeljem Vaše privole obrađeni do trenutka kad ste danu privolu povukli.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhe koje su naprijed navedene, a ukoliko je za ostvarenje te svrhe nužno, Vašim podacima pristup mogu imati treće strane. Ograničeni broj naših radnika ima pristup Vašim podacima prema danim uputama i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njihovih radnih zadataka.

Radnici su dužni pridržavati se obveze o povjerljivosti podataka te postupati u skladu s mjerama koje su propisane za zaštitu podataka. Uvid u podatke mogu imati i nadležna tijela kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših legitimnih interesa, a sve u skladu s važećim zakonskim propisima.

Vaše podatke možemo otkriti trećim stranama uključujući davatelje usluga za administrativnu, tehničku i stručnu podršku, poslovnim partnerima te ostalim tijelima u svrhu izvršavanja ugovornih odnosa s Vama te društvima za osiguranje, a sve u cilju obavljanja naših usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Također, ukoliko je potrebno, Vaše podatke možemo dati na uvid vanjskim suradnicima, kao što su odvjetnici, knjigovođe ili revizori.

Prijenos i obrada Vaših podataka vrši se uz mjere zaštite povjerljivosti te s dužnom pažnjom odabiremo treće strane pazeći da postupaju u skladu s našim uputama.

Kao izvršitelj obrade, Vaše podatke obrađujemo uz poštivanje zakonom propisanih obveza za izvršitelje obrade.

PODRUČJE PRIKUPLJANJA, OBRADE I POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se obrađuju i pohranjuju unutar Europskog gospodarskog prostora. U slučaju da se Vaši podaci moraju prenijeti ili pohraniti izvan tog prostora to je moguće na temelju odluke Europske komisije, ukoliko postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom, odnosno na način i u skladu s iznimkama koje su dopuštene odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ili drugim propisima o zaštiti podataka.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaši podaci su pohranjeni na razdoblje koje je potrebno da bi se ostvarila naprijed navedena svrha, odnosno onoliko koliko je to propisano odredbama zakonskih propisa. Ako osobne podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem Vaše privole, iste ćemo prikupljati, obrađivati i pohranjivati tijekom razdoblja za koje ste dali suglasnost.
VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaša prava u vezi obrade podataka su slijedeća:

 • Pravo na pristup Vašim osobnim podacima
 • Pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi isti uvijek bili točni
 • Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku
 • Pravo na brisanje Vaših podataka kada više nisu potrebne za navedene svrhe
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo na ograničenje podataka ( npr. kad osporavate točnost podataka, a za vrijeme dok utvrdimo njihovu točnost)
 • Pravo na prigovor obradi podataka

Za ostvarivanje Vaših prava, osobito prava na prigovor ili povlačenje privole, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih u uvodnom dijelu te ćemo po zaprimanju zahtjeva, Vaše osobne podatke nećemo dalje obrađivati.  Kako bismo postupili po Vašem zahtjevu, imamo pravo od Vas tražiti dodatne informacije radi potvrđivanja identiteta. Navedena prava mogu biti ograničena u slučaju kada je obrada podataka nužna ili dopuštena temeljem zakonskih propisa.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADOZRNOM TIJELU

Prigovor na obradu Vaših podataka u svakom trenutku možete podnijeti i nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr, www.azop.hr.

U primjeni od 25.05.2018.g. U slučaju bitnih izmjena i dopuna ove Obavijesti, o istima ćete biti pravovremeno obaviješteni u pisanom obliku kao i na stranici www.europosredovanje.hr